Algemene voorwaarden

Art 1: Definities

New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden “open cursussen”, “maatwerkopdrachten”, “werkgroepen”, “documentatie” en “coaching”. Onder “open cursussen” worden verstaan al de opleidingsactiviteiten, niet zijnde maatwerk-opdrachten, waaraan deelgenomen kan worden door open inschrijving. Onder “open cursussen” worden ook verstaan “open trainingen” en “workshops”. Onder “maatwerk-opdrachten” worden verstaan de opleidingsactiviteiten, die worden ontwikkeld en uitgevoerd in opdracht van één of meer opdrachtgevers, zijnde contractant, ten behoeve van meerdere personen en/of instanties. Onder “werkgroepen” worden verstaan de bijeenkomsten die New Resolution organiseert voor geselecteerde deelnemers, vnl. om praktijkinformatie uit te wisselen, waaraan deelgenomen wordt op basis van een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Onder “documentatie” wordt verstaan het periodiek gebundeld verspreiden van voor deelnemers relevante informatie op basis van een abonnement. Onder “coaching” wordt verstaan één op één gesprekken waarbij een coachingvraag en tarief zijn afgesproken. Met opleidingsactiviteiten wordt al het bovenstaande gezamenlijk of apart bedoeld.

Artikel 2: Uitsluiting

Cursisten die activiteiten van New Resolution bijwonen in het kader van een externe regeling, kunnen geen beroep doen op deze voorwaarden als en voor zover in het kader van die externe regeling specifieke voorwaarden gelden.

Artikel 3: Tarieven en kosten

 1. Open cursussen

Voor “open cursussen” is de deelnemer of het bedrijf/kantoor dat de inschrijving namens hem verricht, het cursusgeld verschuldigd dat geldt op het moment waarop de cursist zich inschrijft. De inschrijving alsmede het cursusgeld worden bevestigd middels een bericht van plaatsing. In het cursusgeld is begrepen een inschrijfgeld, waarvan de hoogte halfjaarlijks wordt gepubliceerd op de website van New Resolution. Het cursusgeld moet zijn betaald binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, doch nooit eerder dan de datum van ontvangst van een bericht van plaatsing voor de betreffende cursus.

 1. Maatwerkopdrachten

De tarieven, kosten en betalingsafspraken met betrekking tot “maatwerk-opdrachten” worden steeds vooraf in een contract vastgelegd.

 1. Werkgroepen

Het tarief voor het lidmaatschap van een werkgroep wordt jaarlijks door New Resolution vastgesteld voor het eerstvolgende kalenderjaar en is verschuldigd voor een heel kalenderjaar voor ieder lid dat op 1 januari staat ingeschreven.

 1. Documentatie

Het tarief voor documentatie wordt jaarlijks door New Resolution vastgesteld voor het eerstvolgende kalenderjaar en is verschuldigd voor een heel kalenderjaar voor iedere abonnee die op 1 januari is ingeschreven.

 1. Coaching

Het tarief voor coaching wordt voorafgaand aan het coaching traject tussen New Resolution en coachee c.q. opdrachtgever vastgesteld aan de hand van de coachingvraag en het dan geldende tarief. Deze kosten worden per maand gefactureerd tenzij een andere afspraak is gemaakt.

Alle hierboven genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 4: Annulering van activiteiten

 

 1. Vervanging bij verhindering van de deelnemer

 

Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn deel te nemen aan de cursus, dan is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten deelnemen, mits die persoon aan de selectiecriteria voldoet. Als de cursist zich terug trekt zonder geschikte vervanger, is de cursist het cursusgeld verschuldigd aan New Resolution zoals hierna vermeld.

 1. Annulering door deelnemer van open cursussen
 • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de cursus is de deelnemer 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-.
 • Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50-.
 • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
 • Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of als cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.

 

Indien nadien de cursus op een ander moment wordt gevolgd binnen een jaar na de annulering,

zullen de annuleringskosten op het cursusgeld in mindering worden gebracht. Annulering dient per

e-mail te geschieden.

 1. Annulering of verplaatsing door New Resolution

Tot 14 dagen voor de geplande cursusdatum, is New Resolution bevoegd een cursus te annuleren, bijv. wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen. De reeds betaalde gelden worden dan geheel gerestitueerd.

Tevens en nadien kan een cursus door New Resolution  verplaatst worden, ook wegens het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie. De deelnemers zullen van een verplaatsing terstond  op de hoogte worden gesteld. Alleen indien dit voor deelnemer leidt tot aantoonbare nadelige gevolgen kan de cursus worden geannuleerd. In andere gevallen zal in overleg een oplossing worden gevonden, zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan de eerstvolgende cursus.  Voor eventuele alternatieve data geldt dit artikel onverkort.

 

d.Maatwerkopdrachten

Als hetzij de opdrachtgever, hetzij New Resolution door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren. De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane onverhoopte extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt. Als opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:

 • Binnen drie maanden voor datum eerste activiteit: 50%
 • Binnen twee maanden voor datum eerste activiteit: 75%
 • Binnen een maand voor datum eerste activiteit: 100%

Bij annulering voor drie maanden voor de datum van de eerste activiteit is opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.

 1. Opzegging werkgroepen en documentatie

Een lidmaatschap of abonnement kan steeds worden opgezegd tegen 31 december van het lopende kalenderjaar en voorts steeds binnen veertien dagen na dagtekening van een brief waarin New Resolution mededeling doet van een prijs- of productwijziging.

 1. Annulering of verplaatsing  van coachings afspraken

Annulering of verplaatsing dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden. Bij annulering of verplaatsing op de dag van het geplande gesprek wordt een uurtarief in rekening gebracht. Binnen 24 uur 50% van een uurtarief.

Artikel 5: Betalingsregelingen  en incasso

Betalingen in termijnen in het geval van open cursussen zijn alleen mogelijk indien deze voorafgaand aan de opleiding schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend door de cursist en New Resolution. Indien de eerste betalingstermijn is overschreden zal de gehele hoofdsom direct opeisbaar zijn.

Opdrachtgever c.q. cursist is aansprakelijk voor wettelijke rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan de incasso van niet betaalde vorderingen op hem, zijnde tenminste 15% van de hoofdsom. Tevens is BTW (21%) verschuldigd over de incassokosten.

Artikel 6: Geheimhouding

New Resolution zal met betrekking tot alle informatie die zij in het kader van open cursus,  coaching of maatwerkopdracht van de cursist, coachee of opdrachtgever ontvangt, geheimhouding betrachten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. New Resolution spant zich in om alle opleidingsactiviteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de les, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de activiteit aan cursist of opdrachtgever wordt verstrekt. New Resolution sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit. Ten aanzien van coaching geldt dat de cursist/coachee te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar beslissingen en gedragingen en de coach ook hiervoor niet aansprakelijk gehouden kan worden.
 2. New Resolution kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, hoe dan ook, ontstaan door of in verband met door haar verrichte opleidingsactiviteiten en niet voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de nakoming van een door haar gesloten overeenkomst, tenzij de schade direct en geheel te wijten is aan haar opzet of grove schuld. Indien wordt aangetoond dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld, dan is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de in hoofdsom voor de verrichte diensten gefactureerde bedragen met een maximum van het verschuldigde of betaalde bedrag aan opdrachten in de voorgaande vier maanden.
 3. New Resolution zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals trainer-acteurs, trainers, docenten, coaches, adviseurs of andere dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zij is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de opdrachtgever en/of cursist of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

 

Artikel 8: Auteursrecht

 

New Resolution dan wel degene die het schriftelijk materiaal dat New Resolution verstrekt bij een offerte of uitvoering van haar opleidingsactiviteiten, schrijft dan wel samenstelt, blijft eigenaresse van het daarop rustend auteursrecht. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het de cursist, opdrachtgever dan wel anderen, niet toegestaan het materiaal te reproduceren.

 

Artikel 9: Geschillen in geval van maatwerkopdrachten

Geschillen tussen New Resolution en opdrachtgever die betrekking hebben op de wijze waarop New Resolution de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd, worden in eerste instantie tussen partijen besproken. Leidt dit niet tot een oplossing dan wordt het geschil op initiatief van een van beide partijen voorgelegd aan een onpartijdige bemiddelaar / mediator. Leidt haar/zijn bemiddeling niet tot een overeenkomst tussen partijen waarin het geschil wordt opgelost, dan staat het ieder der partijen vrij het conflict aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Amsterdam, april 2018